Miasto Gliwice - Przyszłość jest tu

25 lat samorządności

-A +A

Gospodarka Odpadami KomunalnymiKontakt

Od 1 lipca 2013 roku samorządy przejęły na siebie obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to, że mieszkańcy nie podpisują już indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Zobowiązani są natomiast do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiszczania tej opłaty w odpowiednich terminach. W Gliwicach wysokość opłata za gospodarowanie odpadami uzależniona jest od wielkości nieruchomości tj. od ilości metrów kwadratowych powierzchni nieruchomości. http://segreguj.gliwice.eu/oplaty.html

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy przedsiębiorca wybrany w drodze przetargu. Aktualnie w Gliwicach odpady od mieszkańców odbiera konsorcjum firm Remondis Gliwice sp. z o.o. oraz Remondis Tarnowskie Góry sp. z o.o.

UWAGA! Pracownicy firmy Remondis Gliwice będą dwukrotnie podejmować próbę dostarczenia mieszkańcom pakietu worków na odpady biodegradowalne.

W przypadku, gdy po raz drugi pracownicy nie zastaną nikogo w domu, zostawiana jest w skrzynce pocztowej następująca informacja:

„REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2
44-100 Gliwice

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż nasi pracownicy dwukrotnie podjęli próbę dostarczenia Państwu pakietu worków na odpady biodegradowalne. Niestety nie zastaliśmy nikogo w domu.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż worki można odbierać w siedzibie naszej firmy od 07.03.2016 w godzinach 7.00 – 15.00 w Biurze Obsługi Klienta.„

Jednocześnie informujemy, że zasady odbioru pozostałych odpadów segregowanych takich jak plastik, papier i szkło pozostają bez zmian to jest zgodnie z zasadą worek za worek.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach informuje, że na stronie www.segreguj.gliwice.eu w zakładce "harmonogramy" dostępne są nowe harmonogramy:

 • wywozu zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej 2016-2017 oraz
 • wywozu odpadów segregowanych w workach koloru: żółtego, zielonego, niebieskiego i brązowego w zabudowie jednorodzinnej 2016-2017.

Harmonogramy te będą dostarczane mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej, przez firmę Remondis, do skrzynek pocztowych.

 

Miasto Gliwice objęło gminnym systemem tylko nieruchomości zamieszkałe a więc takie na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast właściciele lub zarządcy nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne czyli między innymi lokale użytkowe, instytucje oraz firmy zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wykaz podmiotów świadczących usługi na terenie miasta Gliwice dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce Usługi komunalne: http://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/uslugi_komunalne

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

To odpady komunalne powstające w domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Odpady takie jak: meble, okna, materace, dywany, grzejniki, wanny odbierane są również bezpłatnie przez firmę Remondis.

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą:

- w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w budynkach, w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale na zgłoszenie do firmy Remondis, która ustali termin odbioru takich odpadów nie dłuższy niż miesiąc od zgłoszenia.

 • w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się od 2 do 6 lokali na zgłoszenie do firmy Remondis, która ustali termin odbioru odpadów nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia.
 • w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się więcej niż 6 lokali nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, bez zgłoszenia.

Zgłoszenia składane są przez właściciela lub administratora budynku osobiście, telefonicznie pod nr tel. 32 2310858 lub mailowo na adres gliwice@remondis.pl

ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

Odpady biodegradowalne odbierane będą:

 • w zabudowie jednorodzinnej oraz w wielorodzinnej w budynkach, w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale w ilości 240 l. co dwa tygodnie (240l. = 1 pojemnik 120l. + 1 worek 120l. lub 2 worki po 120l.) 
 • w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się od 2 do 6 lokali w ilości 240l. raz w tygodniu, jeżeli budynek znajduje się na działce zagospodarowanej zielenią. (240l. = 1 pojemnik 240l. lub 2 pojemniki 120l.)

Odpady biodegradowalne można również:

 • kompostować w przydomowych kompostownikach
 • oddać bezpłatnie w zorganizowanym na terenie Miasta Gliwice Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Rybnickiej w Gliwicach

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Odpady segregowane takie jak: papier, szkło i plastik odbierane będą:

 • w zabudowie jednorodzinnej oraz w wielorodzinnej w budynkach, w których mieszczą się nie więcej niż 2 lokale dwa razy w miesiącu
 • w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w których znajduje się od 2 do 6 lokali raz w tygodniu.

Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez firmę Remondis oraz dostępny jest na stronie internetowej www.segreguj.gliwice.eu

Odpady segregowane można również bezpłatnie dostarczyć własnym transportem do punktu zbierania odpadów segregowanych w siedzibie firmy Remondis przy ulicy Kaszubskiej 2.

W zamian za wystawione pełne worki przeznaczone do segregacji odpadów komunalnych przedsiębiorca pozostawi taką samą liczbę pustych zgodnie z zasadą „worek za worek”.

Dodatkowe worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mogą bezpłatnie pobrać w siedzibie firmy Remondis w Gliwicach przy ulicy Kaszubskiej 2.

Pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak:

odpady zielone (trawa, liście, gałęzie), opony, odpady remontowo- budowlane (papa, wełna mineralna, styropian, folia), gruz, wielkogabaryty (meble, okna, dywany, rowery, grzejniki, armatura), chemikalia (np. farby, lakiery, rozpuszczalniki), opakowania po substancjach niebezpiecznych (np. puszki po farbach, lakierach, opakowania po smarach), zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, termometry rtęciowe można bezpłatnie oddać w zorganizowanym na terenie Miasta Gliwice Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  zlokalizowany jest na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej.

Czynny jest w następujących godzinach:

 • od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:00
 • w soboty od 7:00 do 13:00

W święta i dni wolne od pracy PSZOK jest nieczynny.

ZOBACZ JAK DOJECHAĆ

Wywóz odpadów remontowo-budowlanych pochodzących z remontów nieruchomości zamieszkałych można również indywidualnie, na własny koszt, zlecić w firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Wykaz przedsiębiorców dostępny jest na stronie internetowej www.bip.gliwice.eu w zakładce usługi komunalne.

!  Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowane są cyklicznie przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego.

Przeterminowane leki należy oddać w wyznaczonych na terenie miasta aptekach. Wykaz aptek oraz harmonogram zbiórki elektrośmieci dostępny jest na stronie internetowej www.bip.gliwice.eu w zakładce Ekologia.

ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Pojemniki/worki wystawiaj z odpowiednim wyprzedzeniem (tj. przed 6 rano), przed posesję w miejscu łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy tj. samochodu odbierającego odpady.

Firma Remondis Gliwice Sp. z o.o. odbierze od Ciebie zarówno odpady zmieszane jak i odpady zbierane selektywnie zgodnie z harmonogramem wywozu w godzinach od 6 do 22.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dostępne są na stronie internetowej www.segreguj.gliwice.eu w zakładce harmonogram wywozu.

Odpady wystawione luzem, bądź w pojemnikach niestanowiących  własności firmy Remondis nie będą przez firmę odbierane.

JEŻELI JESTEŚ MIESZKAŃCEM ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ odpowiadasz sam za utrzymanie czystości wokół własnej posesji.

Odpady tj. trawa, liście pochodzące z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy uprzątnąć, zgromadzić przed posesją we własnych workach, a następnie zgłosić potrzebę ich wywiezienia do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach tel. 32 300 86 71.

Problemy związane z odbiorem odpadów komunalnych należy zgłaszać na bieżąco w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach w pokoju nr 012, pod numerem telefonu 32 238 54 22 lub drogą mailową: pu@um.gliwice.pl

Wszelkie informacje dotyczące deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskasz w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach w pokojach nr 450 oraz nr 447, pod numerami telefonów 32 238 54 46, 32 238 54 47 lub drogą mailową: po@um.gliwice.pl

JEŻELI JESTEŚ MIESZKAŃCEM ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

Twoja administracja (zarządca, spółdzielnia) jest odpowiedzialna m.in. za:

 • Wskazanie miejsc, w których powinny zostać umieszczone pojemniki na odpady komunalne,
 • Dostosowanie odpowiedniej liczby i pojemności pojemników z danej nieruchomości do ilości wytwarzanych odpadów,
 • Utrzymanie porządku i czystości wokół pojemników,
 • Przekazywanie mieszkańcom zarządzanych lokali wszystkich informacji związanych z zasadami odbioru odpadów komunalnych (w tym terminach odbioru wielkogabarytów). 

INFORMACJE NA TEMAT NOWYCH ZASAD GOSPODARKI ODPADAMI RÓWNIEŻ NA STRONIE segreguj.gliwice.eu/

Uchwały Rady Miasta Gliwice

Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami podjęte przez Radę Miasta w Gliwicach dostępne są na stronie internetowej  BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

ULOTKI DO POBRANIA:

 

Polecamy galerieZwiązek Subregionu Centralnego

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Metropolia Silesia

Śląska Organizacja Turystyczna SekapMiejski Serwis Internetowy Gliwice ISSN 1734-5480
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21, centrala tel. 32-231-30-41, faks: 32-231-27-25, www.gliwice.eu

Redaktor naczelny: Nina Drzewiecka, tel.: 32-239-11-38, e-mail: drzewiecka_n@um.gliwice.pl;

Informacje prasowe: Adam Sosnowski, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Patryk Młynek, Katarzyna Kozub-Kulik tel. 32-238-54-80,  e-mail: redaktor@um.gliwice.pl

Ogłoszenia: Agata Grabowska, tel. 32-231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl

Administrator serwisu: Anna Proksa ,tel.: 32-239-12-85, e-mail: proksa_a@um.gliwice.pl

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI

PinterestTab Odwiedź na Pintereście profil użytkownika Miasto Gliwice.
FacebookTab
TwitterTab Tweety na temat @Miasto_Gliwice

InstagramTab